1- چقدر خودتان را دوست دارید ؟

مدت زمانی را به فکر در مورد کشف احساساتتان نسبت به خودتان اختصاص دهید، ببینید آیا واقعاً خودتان را دوست دارید، آیا خودتان را عالی می دانید، آیا فکر می کنید که انسان دوست داشتنی و ارزشمندی هستید.

2- از میزان دوست داشتن خودتان یادداشت تهیه کنید.

کاغذی بردارید و روی آن تمام چیزهای خوبی که در مورد شما صدق می کند بنویسید، بنویسید که چقدر مهربان و دلسوز هستید، چقدر باهوشید، چه دندانهای زیبایی دارید، چه پاهای خوش تراشی دارید، چه انسان شفیق و غمخواری هستید، چقدر احساساتی هستید، چه شنونده ی خوبی هستید، چه همسر خوبی می توانید اختیار کنید، چقدر شایسته ی عشق هستید، چقدر در کارهای باغبانی، لوله کشی، نویسندگی، سخنرانی و ... مهارت دارید، هر نکته ی خوبی که به نظرتان در شما صدق می کند روی کاغذ بنویسید. توجه داشته باشید که اگر شما واقعاً به چیزهایی که در مورد خودتان نوشتید ایمان داشته باشید فرآیند آشکارسازی بسیار سریعتر اتفاق می افتد.

3- باور کنید که آماده هستید .

این کاغذ را همیشه همراه خودتان داشته باشید تا زمانی که حقیقتاً باور کنید که شما تمام آن چیزهایی هستید که روی کاغذ نوشته اید. خودتان را متقاعد سازید که شخصی با اعتماد به نفس، ارزشمند و آماده ی دریافت عشق هستید. این مرحله به طور اساسی شما را برای دریافت عشق آماده می سازد و مرحله ی بسیار مهمیست چون اگر شما عاشق خودتان نشوید قادر نخواهید بود عشق را به زندگیتان جذب کنید. اولین عشقبازیِ شما باید با شخص خودتان باشد.

پس از مرحله ی پاکسازی آماده خواهید بود که درخواستتان را برای دریافت عشق به کائنات ارائه دهید.